Strona główna
O nas
Stowarzyszenie
Nasze usługi
Dlaczego my?
Zwrot podatku
Dokumenty do rozliczenia
Zasiłek rodzinny/Kindergeld
Kindergeld a Program Rodzina 500plus
Dokumenty do Kindergeld
Opłaty członkowskie
Kontakt
Częste pytania
Wspolpraca
Wyciag ze Statutu PL
Statut Stowarzyszenia De
Impressum


§1 Nazwa, siedziba działania
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Lohnsteuerhilfeverein Fuldatal e.V. (Stowarzyszenie pomagające w rozliczeniu podatku dochodowego).

2. Stowarzyszenie wpisane jest do rejestru zrzeszeń pod numerem 2068. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w 34233 Fuldatal i tym samym znajduje się w okręgu Krajowej Naczelnej Dyrekcji Skarbowej (Oberfinanzdirektion) Frankfurt/Main , której też podlega.


§2 Cele Stowarzyszenia
Stowarzyszenie jest organizacją samopomocy pracobiorców . Jego wyłącznym celem jest udzielanie pomocy przy rozliczaniu dochodów z niesamodzielnej wykonywanej pracy oraz innych kwestii związanych z podatkiem od wynagrodzeń zgodnie z §4, Nr 11 ust. 1 Ustawy o o doradztwie podatkowym, jak też podejmowanie określonych procedur podatkowych zawartych §4, Nr 11 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy. Stowarzyszenie nie jest ukierunkowane na jakąkolwiek działalność gospodarczą.


§3 Członkostwo
Oświadczenie woli o przystąpieniu do zrzeszenia winno być złożone na piśmie. Przed oddaniem deklaracji o wstąpieniu do stowarzyszenia kandydat winien zostać zaznajomiony ze Statutem Członkostwo ustaje w momencie dobrowolnego wystąpienia, wykluczenia, skreślenia z listy członków lub w przypadku śmierci. Zamiar wystąpienia należy przedstawić zarządowi listem poleconym z terminem wypowiedzenia do 30 września bieżącego roku

§4 Składki członkowskie
P
obiera się roczną składkę członkowską, jak też jednorazową opłatę za przyjęcie do stowarzyszenia (tzw.wpisowe) . Wpisowe jak też pierwsza składka roczna roczna muszą być uiszczone w momencie wstępowania do stowarzyszenia. Następne składki przypadają do zapłaty dnia 31 stycznia każdego roku.

§5 Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są: Zgromadzenie Członków, Zarząd i Rada Nadzorcza. Członkami organów mogą być tylko członkowie stowarzyszenia.


§6 Zgromadzenie Członków

§7Zarząd

§8 Rozwiązanie Stowarzyszenia